Ondernemingsrecht en zakelijke diensten

Meervaart notarissen heeft experts in huis op het gebied van ondernemingsrecht en zakelijke diensten.
Welke rechtsvorm past er eigenlijk bij uw bedrijf of organisatie? Lees hier meer.
Onderstaande diensten kunnen wij voor u regelen en de juiste adviezen geven.

Ondernemingsrecht en zakelijke diensten

Oprichten van een B.V. of N.V.

Voor deelname aan het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) of een naamloze vennootschap (NV). Naast de bescherming voor persoonlijke aansprakelijkheid kan een BV of NV ook fiscale voordelen opleveren. Over het wel of niet oprichten van een BV of NV kan Meervaart Notarissen u adviseren. De wet kent een aantal voorschriften die bij de oprichting moeten worden nageleefd. De notaris speelt in dat proces een belangrijke rol.

Flexibele B.V.

Met de flex BV zijn enkele formele vereisten voor de oprichting van een BV komen te vervallen. Een paar voorbeelden:

 • het minimumkapitaal van € 18.000, – is vervallen;
 • er is geen verklaring van geen bezwaar meer nodig voor de oprichting of statutenwijziging; daarvoor in de plaats is een systeem gekomen van doorlopende controle van rechtspersonen en de bijzondere verantwoordelijkheid van bestuurders;
 • meer inrichtingsvrijheid van de statuten, zoals stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen;
 • de verplichte blokkeringsregeling is vervallen.

Door de introductie van de flexibele BV kan het oprichtingsproces veel sneller verlopen. De BV-vorm is nog aantrekkelijker geworden. De gewijzigde wetgeving maakt het mogelijk statuten op maat en geheel naar wens van de individuele ondernemer op te stellen. Meervaart Notarissen heeft deze kennis en ervaring in huis.  Meervaart Notarissen adviseert en maakt in overleg met de ondernemer statuten op maat. De nieuwe regeling kan worden toegepast op nieuw op te richten BV’s en door statutenwijziging op bestaande BV’s.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Meervaart Notarissen.

Aandeelhoudersovereenkomst / management overeenkomst

Niet alle afspraken tussen partijen mogen in de statuten worden opgenomen, vandaar dat de betrokken partijen in aanvulling op de statuten een aandeelhoudersovereenkomst kunnen aangaan. De notaris adviseert partijen en kan een aandeelhoudersovereenkomst in een notariële akte opnemen.
De afspraken die de vennootschap met een directeur maakt worden vastgelegd in een managementovereenkomst. Een notariële akte biedt meer rechtszekerheid dan een zelf tussen partijen opgesteld stuk.

Blokkeringsregeling / Levering van aandelen en uitgifte van aandelen

Een BV is een rechtspersoon waarbij de bestaande aandeelhouders de toetreding van nieuwe aandeelhouders onder controle hebben (het besloten karakter).
Dat is een veilige manier van samenwerken als je weet dat er niet zomaar een derde partij als aandeelhouder opdoemt en meebeslist in het beleid van de vennootschap.

Statutenwijziging

Bestaat de BV of NV, maar moeten de statuten worden gewijzigd (zoals de naam, de doelstelling, het stemrecht en dergelijke) dan is de notaris weer nodig om dit proces te begeleiden. Ook hier moet de wijziging in een notariële akte worden vastgelegd.

Kapitaalvermindering / terugbetaling op aandelen

Vanuit fiscaal oogpunt kan het verminderen van aandelenkapitaal aantrekkelijk zijn.
Twee mogelijkheden worden door de wet geboden, namelijk het verminderen van het nominale bedrag van de geplaatste aandelen en het door de vennootschap inkopen van geplaatste aandelen in haar eigen kapitaal, gevolgd door intrekking.

Ontbinding / liquidatie

Als een vennootschap niet meer nodig is, kan deze worden ontbonden door middel van een besluit van de aandeelhouder(s).
De afwikkeling van een ontbinding / liquidatie van een vennootschap is aan strikte regels gebonden.

Fusie

Gelijksoortige rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen en Verenigingen) en sommige verschillende rechtspersonen kunnen met elkaar fuseren.
De wetgever geeft de notaris in dit proces een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding, ook binnen de betrokken organisaties, is essentieel voor het slagen van een fusie. In sommige gevallen kan een instantie als de NMA ook betrokken zijn bij een fusieproces.
Meervaart Notarissen heeft fusies begeleid voor diverse profit en non profit organisaties.

Splitsing en afsplitsing

Bij een herstructurering van een onderneming kan het wenselijk zijn een bestaande vennootschap te splitsen.
Ook is het mogelijk dat een gedeelte van een vennootschap wordt afgesplitst en als nieuwe vennootschap (evenals de oude vennootschap) zelfstandig verder gaat. Vanwege de bescherming van rechten van aandeelhouders en schuldeisers gelden hier strenge procedurevoorschriften. De wet geeft de notaris een leidende rol in dit proces.

Certificering van aandelen

Voor de continuïteit van een onderneming kan het van cruciaal belang zijn dat de specifiek deskundige leiding van een onderneming niet afhankelijk wordt van één persoon. Door het stemrecht op de aandelen los te koppelen van het economisch belang van een aandeel en het stemrecht onder te brengen in een stichting of soms een BV, kan bij wegvallen van de leidende persoon het vooraf benoemde stichtingsbestuur naadloos de leidende taak van de onderneming voortzetten.

Bedrijfsovername activa / passiva transactie

Een onderneming kan ook in andere handen overgaan. Dat kan door de aandelen te leveren als de onderneming in BV vorm of NV vorm wordt gedreven.
Het kan ook voorkomen dat een gegadigde een gedeelte van de onderneming wil overnemen. Risico beperking kan ook een reden zijn om niet de gehele vennootschap over te nemen. Immers als potentiële koper ken je veelal de geschiedenis van de vennootschap niet.
In dergelijke situaties is er sprake van een bedrijfsovername in de vorm van een activa / passiva transactie. Een dergelijke overname omvat een intensief traject van onderhandelen, contractuele afspraken vastleggen, onderzoek in de vorm van due diligence, garanties, geheimhouding, concurrentie, financiering, zekerheden en dergelijke, uitmondend in de akte van overdracht/levering.

Eenmanszaak

Wilt u een onderneming starten, dan kan dat ook in de vorm van een eenmanszaak.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht.
Een eenmanszaak kent wel een algehele aansprakelijkheid van de ondernemer voor verplichtingen van de onderneming.
Laat de notaris u hierover adviseren.

Maatschap

De maatschap is vanouds een samenwerkingsvorm voor beroepsbeoefenaars.
Een maatschap kan zich beperken tot een kostenmaatschap, maar kan ook een verdergaande afspraken omvatten omtrent de samenwerking, zoals winstdeling en dergelijke.

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma wordt gebruikt als samenwerkingsverband voor de uitoefening van een bedrijf.
De afspraken tussen de vennoten worden vastgelegd in een vof contract.

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap onder firma.
Naast de ondernemende vennoten (beherende vennoten) zijn er commanditaire vennoten die alleen als kapitaalverschaffers participeren en daarop hun rendement ontvangen. Commanditaire vennoten mogen onder geen beding actief zijn in de bedrijfsvoering op straffe van gelijke aansprakelijkheid die voor de beherende vennoten geldt.

Bij een maatschap, een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap speelt aansprakelijkheid van de maten/vennoten en de verhaalspositie van de schuldeisers een belangrijke rol. Laat u hieromtrent door de notaris adviseren.

Stichting

Voor de oprichting van een stichting en de wijziging van de statuten van een stichting is een notariële akte verplicht.
Een stichting wordt veel gebruikt voor ideële doeleinden, maar de stichtingsvorm kan ook gebruikt worden in andere structuren. Vooral in de zorgsector zijn veel stichtingen actief met veelal complexe structuren.

Vanuit de corporate governance gedachte dient er een zorgvuldige balans te zijn tussen bestuur en het toezicht daarop door een raad van toezicht (en cliëntenraad).

Vereniging

Vooral vanuit de wereld van sport en recreatie is de vereniging bekend.
De wet kent informele en formele verenigingen.
Een informele vereniging heeft geen notarieel vastgelegde statuten.
Voor de positie van het bestuur (met name aansprakelijkheid) is het van belang dat de statuten van een vereniging in een notariële akte worden vastgelegd.

ANBI instelling en SBBI instelling

Voor ideële instellingen kan ook Anbi status worden aangevraagd bij de overheid. Anbi staat voor algemeen nut beogende instellingen. Als deze status wordt toegekend kan aan een dergelijke instelling vrij van schenkingsrecht geschonken worden en vrij van erfbelasting nagelaten worden.

Een variant op de Anbi instelling is de SBBI; (een sociaal belang behartigende instelling). Dit is een instelling die primair de particuliere belangen behartigt van de leden of een beperkte doelgroep. Voorbeelden van SBBI’s zijn:

 • zangkoren en dansgroepen
 • muziek- en harmonieverenigingen
 • sportclubs
 • speeltuinen
 • personeelsverenigingen
 • ouderenverenigingen
 • lokale scoutingclubs
 • amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen

Als deze status wordt toegekend kan aan een dergelijke instelling vrij van schenkingsrecht geschonken worden en vrij van erfbelasting nagelaten worden.

Voor verdere vragen over ondernemingsrecht of zakelijke diensten kunt u contact met ons opnemen.