Overlijden en nalatenschap

overlijden en nalatenschap Wat zijn de gevolgen van overlijden en nalatenschap? Het vermogen dat iemand nalaat (de nalatenschap) gaat over op erfgenamen. De wet bepaalt wie erfgenaam is. De overledene (erflater) kan bij testament zijn afgeweken van de wettelijke regels.

Op verzoek van een belanghebbende onderzoekt de notaris wie erfgenamen zijn en legt dit vast in een verklaring van erfrecht. In de verklaring van erfrecht wordt ook aangegeven wie bevoegd is/zijn om over de nalatenschap te beschikken. Heeft erflater bij testament een executeur benoemd of hebben de erfgenamen onderling iemand gemachtigd, dan wordt dit in de verklaring van erfrecht vermeld.

Laat u adviseren voordat u een nalatenschap aanvaardt; een nalatenschap kan ook negatief zijn. Treedt u al direct handelend op, dan kan dat worden gezien als een daad van aanvaarding, met als gevolg dat een tekort op u persoonlijk kan worden verhaald. Voorkom dit en raadpleeg vooraf Meervaart Notarissen. Neem contact met ons op.